ЗА ПРОЕКТА
Основната цел на проект e Ръководство – знаци и сигнали в строителството е да се разработи динамичен, привлекателен и полезен инструмент за обучение, чрез който да се придобиват основни знания и умения за здравословните и безопасни условия на труд в строителния сектор.
Другите цели на проекта включват трансфер и адаптиране на съществуващи методи и инструменти за професионално образование и обучение в конкретен индустриален сектор, обучение на ученици в професионалните гимназии по строителство, специалисти в сферата на професионалното образование и обучение, както и на персонала на МСП, по важни аспекти на здравословните и безопасни условия на труд и повишаване на знанията относно важното значение на здравословните и безопасни условия натруд в строителството и свързаните с него сектори.
Проектът се реализира от 7 партньорски организации от България, Турция, Австрия, Малта, Обединено кралство (Северна Ирландия) и Испания, подбрани въз основа на опита им в професионалното образование и обучение и познанията им в сферата на строитетелството. 
В дългосрочен план резултатите от проекта включват разработване на интерактивен многоезичен инструмент за електронно обучение по здравословни и безопасни условия на труд в строителството и свързаните с него сектори.
Другите резултати с дългосрочен ефект са свързани със създаването на нови инстументи и методи за професионално образоване и обучение, постигането на по-широко европейско измерение на резултатите, създаването на по-привлекателни системи и практики в сферата на ПОО в партньорските държави и придобиването на нови умения от целевите групи в съответствие с новите изисквания за работните места в строителния сектор.
Проектът е насочен пряко към потребностите от обучение на учениците в професионалните гимназии, преподавателите в сферата на професионалното образование и обучение, управителите на строителни фирми, както и на служителите и работниците в сектора на строителството. От друга страна, от резултатите на проекта могат да се ползват лицата, които разработват учебни планове за здравословни и безопасни условия на труд, публични и частни организации в сферата на професионалното образование и обучение, както и самонаети лица в строителството и свързаните сектори.

2015 Angelinsky Ltd. All rights reserved.
BG
ЗА ПРОЕКТА
НАЧАЛО
КОНТАКТ
ГАЛЕРИЯ
ПАРТНЬОРИ
НОВИНИ
ПРОДУКТИ
BG
НОВИНИ
TR
ES
DE
EN